Skip to main content

Mūsų

veiklos ir plėtra

Respublikinis „LOGO“ konkursas ir olimpiada

JKM kūrybiniai konkursai moksleiviams

Edukacinės vasaros stovyklos

Bendradrabiavimas su IT įmonėmis

„Girls in ICT“

Kiti konkursai

Respublikinis „LOGO“ konkursas ir olimpiada


JKM nuo 2001 m. su partneriais organizuoja ir koordinuoja respublikinius „LOGO“ konkursus ir olimpiadas.

JKM kūrybiniai konkursai moksleiviams


Nuo 2008 m. KTU JKM organizuoja kūrybinius konkursus KTU JKM moksleiviams: „Kalėdinis atvirukas“.

Edukacinės vasaros
stovyklos


JKM nuo 2012 m. organizuoja edukacines vasaros stovyklas: „Susidraugauk su Lego robotais!“,
„Atostogauju turiningai“, „Greiti. Tvirti. Išmintingi.“

Bendradarbiavimas su IT įmonėmis


JKM bendradarbiauja su IT įmonėmis: „Present Conection“, „Devbridge“, „Teltonika“
(moksleiviams organizuojami įvairūs renginiai: atvirų durų dienos įmonėse, kūrybinės dirbtuvės, mokomoji praktika, informaciniai seminarai, kt.)

„Girls in ICT“


JKM aktyviai dalyvauja „Girls in ICT“ veiklose (nuo 2017 m.), skleidžia gerąsias IT patirtis merginoms.

Kiti konkursai


JKM moksleiviai su savo projektais aktyviai dalyvauja kitų organizuojamuose konkursuose:
„Robotų intelektas“, „Robotiada“, J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkursuose ir forume, kt.


JKM bendradarbiavimas su Lietuvos ir užsienio mokyklomis

2004 m. sausio mėn. sukurtas Lietuvos jaunųjų kompiuterininkų mokyklų tinklas, kuris jungia
universitetines ir kitose aukštosiose mokymo institucijose įkurtas kompiuterininkų mokyklas: Kauno
technologijos universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą, Vilniaus kolegijoje įkurtą Vilniaus
kompiuterininkų akademiją, Šiaulių universiteto Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą ir KTU Panevėžio
institute veikiančią Panevėžio Jaunųjų kompiuterininkų mokyklą. Tinklo tikslas – suteikti visos
Respublikos moksleiviams lygias galimybes, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, įgyti
kompiuterinį raštingumą ir pasirengti studijoms aukštojoje mokykloje.

2014 m. vasario 21 d. KTU
JKM vadovės doc. dr. D. Rutkauskienės iniciatyva įsteigta asociacija Inovatyvaus moksleivių
Papildomo Ugdymo Tinklas (INPUT), kuri savo veikla stiprina vieningą inovatyvaus neformalaus
moksleivių švietimo ir kitas institucijas, skatina ilgalaikį bendradarbiavimą tarp švietimo, mokslo bei
verslo institucijų.

2014 m. KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Alytaus kolegijos Jaunųjų informatikų akademija.

2015 m. – pasirašė sutartį su neformalaus kompiuterinio
moksleivių švietimo mokyklomis Tauragėje ir Marijampolėje.

2017 m. – pasirašė sutartį su Ventspilio m. savivaldybės
skaitmeninimo centru (Ventspils Digitālais centrs, Latvija). Dalyvauja tarptautinio moksleivių
konkurso „VENTSPILS IT CHALLENGE 2019“ darbų vertinime.


    Institucijos pašto pavadinimas


    Adresas


    Telefonas

    Kodėl norite su mumis bendradarbiauti?