×
×

Studijos

STUDIJOS

Kauno technologijos universitete veikia savaitgalinė moksleivių neformalaus švietimo Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (JKM). Moksleiviai mokosi KTU kompiuterių klasėse, Informacinių technologijų rūmuose, Studentų g. 48A, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete, Studentų g. 56. Kiekvienam moksleiviui suteikiama kompiuterinė darbo vieta, reikalinga techninė ir programinė įranga. Moksleiviai turi galimybę ne tik įgyti kompiuterinio raštingumo pradmenis, bet ir specializuotų žinių ir įgūdžių, tokių, kaip programavimo, robotikos, verslo organizavimo, muzikos medijos, fotografijos, elektroninės leidybos, architektūros, dizaino ir vaizdo technologijų ir kt., susipažinti su nuotolinio mokymo technologijomis, vaizdo konferencijomis. 

JKM mokymo programos pritaikytos skirtingoms amžiaus grupėms, 3-12 kl. moksleiviams. Taip moksleiviams suteikiama galimybė Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje mokytis ne vienerius metus, kasmet įgyjant aukštesnės pakopos žinias ir įgūdžius. Specializacijos skirtos vyresnių, 9-12 klasių moksleiviams. Vyresniųjų klasių moksleiviams, siekiantiems papildomų žinių ir įgūdžių, bet neturintiems galimybių atvykti į akivaizdines paskaitas Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje savaitgaliais, siūloma mokytis nuotolinių būdu. Moksleivių žinios tikrinamos testais ir vertinamos pažymiais. Baigiamąjį darbą apgynę ar baigiamąjį egzaminą išlaikę moksleiviai įgyja baigimo pažymėjimus.


 

UŽSIĖMIMŲ organizavimas

JKM mokymo programų / specializacijų trukmė - vieneri mokslo metai (išskyrus Programavimo C++ specializaciją, kuri trunka dvejus mokslo metus). Mokslo metai prasideda rugsėjo / spalio mėn. ir baigiasi gegužės / birželio mėn. Moksleiviai mokosi šeštadieniais arba sekmadieniais (vieną iš tų dienų pagal tvarkaraštį), 2 - 4 kartus per mėnesį (priklauso nuo programos trukmės). 

Mokymo programos / specializacijos pavadinimas

Trukmė,
akad. val.

Užsiėmimų
skaičius

Vieno užsiėmimo
trukmė, fiz. val.

Užsiėmimų
skaičius per mėn.

Pradedantieji I,
Pradedantieji II, 
Jaunučiai II, 
Jaunučiai III, 
Lego robotika,
Programavimas Python,

50

13

3

2

Fotografija

64

16

3

2-3

Jaunučiai I,
Jauniai,
Pasiruošimas IT VBE,
Programavimas III (C#),
Programavimas mobiliesiems įrenginiams,
Vaizdo technologijos,
Muzikos Medija,
Virtuali realybė

96

18

4

2-3

Programavimas I (C++),
Programavimas II (C++ pažengusiems),
Jaunųjų inžinierių mokykla,
Interneto svetainių kūrimas,
Mados dizainas,
Dizaino technologijos,
Elektroninio verslo organizavimas

134

20

5

3-4

Organizuojamos rytinės ir popietinės grupės. Šeštadieniais mokymai vyksta rytais ir po pietų (8:00-13:00 ir 13:00-18:00), sekmadieniais - tik rytiniu metu (nuo 9:00 iki 15:00), nesvarbu, ar buvo pasirinkta popietinė pamaina. 

Užsiėmimai vyksta KTU Informacinių technologijų rūmuose (X rūmai, Studentų g. 48A, Kaunas) ir/ar KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete (XII rūmai, Studentų g. 56, Kaunas). 

Nuotolinių programų moksleiviai mokosi namuose. Periodiškai vyksta akivaizdiniai susitikimai. 


 

Papildomos paslaugos moksleiviams

Moksleiviai turi galimybę naudoti KTU JKM administracijos pavaldume esančią techniką (skenerius, spausdintuvus, kopijavimo aparatus) savo reikmėms, jei tie darbai susiję su mokymo programa, t.y. galima skenuoti nuotraukas ir paveikslėlius, naudojamus namų, kursiniuose, baigiamuosiuose darbuose, spausdinti savo darbų ataskaitas, kopijuoti paskaitoms reikalingą medžiagą. Iškilus neaiškumams, problemoms, moksleiviai gali kreiptis į KTU JKM administraciją, kuri visada pasirengusi jiems padėti. 


 

Moksleivių pažangumas ir drausmė

Moksleivių lankomumas kontroliuojamas. Be pateisinamos priežasties nelankę 30 proc. programos trukmės praranda teisę gauti mokyklos baigimo pažymėjimą (bus išduodama tik pažyma apie išklausytą kurso dalį). Praleidę daugiau kaip 40 proc. programos trukmės yra pašalinami iš mokyklos mokinių sąrašų. Jei moksleiviai negali dalyvauti užsiėmimuose dėl ligos ar kitų priežasčių, tėvai apie tai informuoja administraciją e. paštu ar telefonu. Moksleiviams, negalintiems atvykti į paskaitas tvarkaraštyje nurodytu laiku, gali būti suteikiama galimybė dalyvauti kitos grupės paskaitose, jei tuo metu yra laisvų kompiuterinių darbo vietų ir ta grupė mokosi pagal tokią pat programą. Tokius pakeitimus būtina derinti su KTU JKM administracija.

Moksleivių teorinės ir praktinės žinios tikrinamos testais ir vertinamos balais. Mokslo metu laikomos įskaitos, ruošiami kursiniai darbai, o mokslo metų gale - ruošiamas baigiamasis projektas arba laikomas baigiamasis egzaminas. Nuotolinių programų moksleiviai privalo laikytis jiems pateikiamo mokymosi grafiko, atlikti užduotis studijų kalendoriuje nurodytu laiku. Moksleiviai privalo atvykti į organizuojamas akivaizdines paskaitas ir įskaitinius atsiskaitymus. Nurodytu laiku nelaikę įskaitų, nepristatę namų ar kursinių darbų moksleiviai privalo perlaikymo laiką derinti su mokyklos administracija. Mokyklos baigimo pažymėjimą įgyja tik visus privalomus atsiskaitymus surinkę, baigiamąjį darbą apgynę (arba baigiamąjį egzaminą išlaikę) moksleiviai. 


 

MOKSLEIVIŲ DRAUSMĖS IR TVARKOS TAISYKLĖS

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokyklos moksleiviai, laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų bei Kauno technologijos universiteto statuto, privalo laikytis šių taisyklių:

  • siekti žinių, visapusiškai naudojantis universiteto teikiamomis neformalaus švietimo galimybėmis
  • sekti mokyklos tvarkaraštį ir lankyti užsiėmimus (nelankę 30 proc. programos trukmės praranda teisę gauti mokyklos baigimo pažymėjimą - išduodama tik pažyma apie išklausytą kurso dalį)
  • užsiėmimų metu turėti JKM moksleivio pažymėjimą
  • laiku atlikti užduotis, laikyti įskaitas, mokslo metų gale - atlikti baigiamąjį darbą arba laikyti baigiamąjį egzaminą
  • tausoti universiteto turtą (neinstaliuoti kompiuteriuose programų, žaidimų, nelaužyti kompiuterinės technikos, baldų ir pan.)
  • laikytis nustatytos tvarkos universiteto patalpose bei teritorijoje (nešiukšlinti, nerūkyti, netriukšmauti)
  • pagarbiai elgtis su dėstytojais, bendramoksliais, administracijos atstovais, nepažeidžiant jų akademinių teisių ir asmens laisvės, nediskriminuoti kolegų dėl jų lyties, tautybės, rasės, religijos, įsitikinimų ar negalių
  • nežeminti moksleivio vardo etiketo nesilaikymu, rūkymu, girtavimu, narkomanija ar kitais visuomenei nepriimtinais žalingais įpročiais
  • užsiėmimų metu savavališkai nepalikti universiteto patalpų (už savavališkai užsiėmimų metu palikusių universiteto patalpas moksleivių elgesį KTU JKM administracija neatsako) 

 

STUDIJŲ MOKESTIS

Už mokslą KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje reikia mokėti dviem etapais. Mokėjimo suma ir tvarka tvirtinama kiekvienais metais priėmimo į JKM pradžioje.
Mokėjimo terminai skelbiami sutartyse bei JKM interneto svetainėje. 

2020-2021 m.m. KTU JKM besimokantys moksleiviai pirmąją įmoką už mokymąsi privalo sumokėti iki 2020 m. rugsėjo 26 d., o antrąją - iki 2021 m. kovo 1 d.

Laiku nesumokėję už mokslą moksleiviai šalinami iš mokyklos sąrašų.